Cart

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

บริษัท เอช.เอช.เค อินเตอร์เทรด จำกัด (“HHK” “เรา” หรือ “ของเรา”) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการล่วงละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลการควบคุมการใช้ข้อมูลและการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลจึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นเพื่อให้เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลตามกฎหมาย มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ให้การกำกับดูแลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและมาตรการป้องกันคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเพื่อให้บุคลากรของบริษัทยึดถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

บทนิยาม

“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต รวมถึงกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม

“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า บุคคล หรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

“เจ้าของข้อมูล” หมายถึง บุคคลธรรมดาที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูล่วนบุคคล

“เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้มูลส่วนบุคคล ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้าง

เราอาจเก็บรวบรวมหรือได้รับข้อมูลประเภทต่อไปนี้ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากคุณโดยตรง หรือจากแหล่งอื่นๆ  ข้อมูลบางประเภทที่เราเก็บรวบรวมจะขึ้นอยู่กับปฏิสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเรา และบริการหรือสินค้าที่คุณต้องการจากเรา

 • รายละเอียดส่วนตัว เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล เพศ อายุ ข้อมูลที่ระบุในบัตรที่ออกโดยรัฐบาล (เช่น หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี หรือ รายละเอียดอื่นๆที่คล้ายกัน) ข้อมูลในหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ประวัติผู้ใช้ (เช่น ข่าวสารที่ได้รับการกำหนดค่า ผู้ให้บริการด้านเสียง) และเอกสารทางกฎหมายอื่นๆ
 • รายละเอียดติดต่อ เช่น ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารหรือสินค้า เบอร์โทรศัพท์ แผนที่ ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง ที่อยู่อีเมล                LINE ID บัญชี Facebook  บัญชีอื่นๆที่เกี่ยวข้องจากเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ และ Application (แอพพลิเคชั่น) ต่างๆ
 • รายละเอียดทางการเงินและรายละเอียดธุรกรรม เช่น หลักฐานการโอนเงินชำระค่าสินค้าหรือบริการ วันที่และ/หรือเวลาที่ชำระเงิน จำนวนเงินที่ชำระ รายละเอียดบัญชีธนาคาร วันที่และสถานที่ซื้อสินค้าหรือบริการ ที่อยู่/วันที่และเวลารับสินค้าหรือจัดส่งสินค้า ใบเสร็จรับเงิน  ใบกำกับภาษี  ธุรกรรม ประวัติธุรกรรม ตำแหน่งที่ตั้ง สถานะธุรกรรม พฤติกรรมการซื้อ และรายละเอียดอื่นๆของสินค้าหรือบริการที่คุณซื้อ ใบนำฝาก/ใบนำชำระเงิน บัตรชำระเงิน เรื่องร้องเรียนและการเรียกร้อง

เราเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า10 ปี  บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ และบุคคลไร้ความสามารถ เมื่อได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองเท่านั้น 

เราไม่เก็บข้อมูลลูกค้าที่อายุน้อยกว่า 10ปี  โดยไม่มีความยินยอมของผู้ปกครองตามที่กฎหมายกำหนด หรือจากบุคคลเสมือนไร้ความสามารถและบุคคลไร้ความสามารถ โดยไม่มีความยินยอมของผู้พิทักษ์ตามกฎมาย

ในกรณีที่เราทราบว่าเราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลใดที่อายุน้อยกว่า10ปี โดยไม่มีความยินยอมของผู้ปกครองตามที่กฎหมายกำหนด หรือ จาก บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ และบุคคลไร้ความสามารถโดยไม่มีความยินยอมของผู้พิทักษ์ทางกฎหมาย ทั้งนี้โดยไม่ได้ตั้งใจ เราจะทำการลบข้อมูลนั้นทันทีหรือประมวลผลข้อมูลเฉพาะหากมีหลักฐานทางกฎหมายอื่นที่นอกเหนือจากความยินยอม

 

 

 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

 

 1. บริษัทจะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ของท่านในการทราบข่าวสารของบริษัท ตามที่ท่านเลือกให้ความยินยอมไว้ เช่น การส่งเสริมการตลาด โปรโมชั่น กิจกรรม ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอื่นๆ จากกลุ่มบริษัท HHK และ/หรือ พันธมิตรทางธุรกิจของเรา
 2. เราจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ใด นอกจากการรวบรวมข้อมูล (profiling) และการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อวัดความมีส่วนร่วมของคุณกับสินค้าและบริการ เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการ การวิจัยการตลาด การสำรวจ การประเมิน พฤติกรรม สถิติและจัดประเภท แนวโน้มและรูปแบบการบริโภค เพื่อทำความรู้จักคุณมากขึ้น เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของธุรกิจและเพื่อปรับเนื้อหาของเราให้เหมาะกับความชอบของลูกค้าของเราได้ดียิ่งขึ้น เพื่อกำหนดประสิทธิภาพของแคมเปญ ส่งเสริมการขายของเรา เพื่อให้เห็นและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่มีอยู่ และการพัฒนาข้อมูลเชิงคุณภาพ
 3. เพื่อการดำเนินงานที่จำเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล (Legitimate Interest)

เช่น การรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า เช่นการจัดการข้อร้องเรียน การประเมินความพึงพอใจ การดูแลลูกค้าโดยพนักงานของบริษัท

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะไม่ยอมขายหรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของคุณให้แก่บุคคลที่สามอื่น หรือองค์กรอื่นใด

การเปิดเผยข้อมูลจะเกิดขึ้นต่อเมื่อคุณเป็นผู้ร้องขอและให้ความยินยอมให้เราดำเนินการให้ หรือ การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามกฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด อาทิ การเปิดเผยข้อมูลตามคำสั่งเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งกฎหมายได้ให้อำนาจไว้ ตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล

เพื่อการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบของเราให้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด เราอาจทำข้อตกลงไว้กับบุคคลที่สาม เพื่อให้ดำเนินงานกับเรา หรือ ดำเนินการในนามของเรา ทั้งนี้บุคคลที่สามนั้นจะต้องยอมรับข้อตกลงคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้เป็นความลับเช่นเดียวกัน ในบางกรณี เราอาจดำเนินการนโยบายการตลาด หรือ โฆษณาส่งเสริมการขายหรือบริการร่วมกับบุคคลที่สาม

บริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลที่สามต่อไปนี้ซึ่งเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ภายใต้นโยบายนี้ บุคคลที่สามเหล่านี้อาจอยู่ในประเทศไทยหรือนอกประเทศไทยก็ได้ คุณสามารถดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลเหล่านี้เพื่อทราบรายละเอียด เกี่ยวกับวิธีที่บุคคลเหล่านี้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เนื่องจากคุณคือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าว เช่น

 • พันธมิตรทางธุรกิจ
 • นิติบุคคลหรือบุคคลใดๆ ที่มีความสัมพันธ์หรือมีสัญญาอยู่กับบริษัท ซึ่งตลอดถึง ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง ตัวแทน
 • ผู้ให้บริการเก็บข้อมูล และประมวลผลข้อมูล
 • ที่ปรึกษาของบริษัท
 • ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายนอก
 • หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล และผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
 • ผู้รับจ้างช่วงงานต่อ
 • ผู้ควบคุมข้อมูลอื่นที่เจ้าของข้อมูลให้ส่งหรือโอนข้อมูลไปให้

 

การเก็บรักษาข้อมูล

เราเคารพและคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของลูกค้าของเราอย่างสูงสุด สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเรา เราต้องการให้คุณสบายใจและมั่นใจใช้สินค้าและบริการของเราและเชื่อถือความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวที่คุณให้กับเราไว้ เช่น ประวัติการสั่งซื้อสินค้าผ่านทุกช่องทางของเรา การกรอกใบสมัครสมาชิก ความสนใจของคุณ ความต้องการ คำติชม และคำตอบในแบบสอบถามต่างๆ

ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล

ทางบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นในระหว่างที่ท่านเป็นลูกค้าหรือความสัมพันธ์อยู่กับบริษัท หรือตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้
ท่านสามารถแจ้งผ่านบริษัทเพื่อแจ้งเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นปัจจุบัน หรือให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านได้ตลอดเวลา

มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

เพราะข้อมูลของคุณเป็นสิ่งมีค่ามากที่สุด เราให้ความสำคัญกับความเชื่อมั่นของคุณเป็นอันดับหนึ่งสำหรับเรา เราระลึกอยู่เสมอว่าคุณต้องการความปลอดภัยสูงสุดในการใช้บริการและรักษาความลับของข้อมูลส่วนตัว เราจึงดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันการนำข้อมูลของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยมาตรฐานขั้นสูง

 

 

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้กฎมายที่ใช้บังคับและข้อยกเว้นตามกฎหมายนั้น ท่านอาจมีสิทธิดังต่อไปนี้

 • สิทธิขอเข้าถึงข้อมูล : คุณอาจมีสิทธิเข้าถึงหรือขอสำเนาของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยเกี่ยวกับ ตัวคุณ เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของคุณ เราอาจขอให้คุณยืนยันตัวตนก่อนให้ข้อมูลที่คุณขอ
 • สิทธิขอให้แก้ข้อมูล : คุณอาจมีสิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยหากข้อมูลนั้นไม่สมบูรณ์ไม่ถูกต้อง ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือ ไม่เป็นปัจจุบัน
 • สิทธิขอถ่ายโอนย้ายข้อมูล : คุณอาจมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเกี่ยวกับตัวคุณ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และมีโครงสร้างชัดเจน และมีสิทธิขอให้โอนข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น โดยที่ข้อมูลนี้เป็น (ก) ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้แก่เรา (ข) หากเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนี้โดยอาศัยความยินยอมของคุณหรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่มีกับคุณ
 • สิทธิขอคัดค้าน : คุณอาจมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวมใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบางรายการได้ เช่น คัดค้านไม่ให้ใช้เพื่อทำการตลาดทางตรง
 • สิทธิในการจำกัดการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล : คุณอาจมีสิทธิจำกัดการใช้งานข้อมูลส่วนุคคลของคุณได้บางกรณี
 • สิทธิขอถอนความยินยอม : คุณมีสิทธิถอนความยินยอมของคุณได้ทุกเมื่อสำหรับวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่คุณได้ยินยอมให้เราเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล : คุณอาจมีสิทธิขอให้เราลบหรือทำลายข้อมูลของท่านหรือทำให้ข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เว้นแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าวหากเราต้องเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวเพื่อการปฏิบัติหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
 • สิทธิร้องเรียน : ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

รายละเอียดการติดต่อเรา

หากคุณต้องการติดต่อเราเพื่อใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือหากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อเราหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเราได้ที่

ชื่อบริษัท : บริษัท เอช.เอช.เค อินเตอร์เทรด จำกัด

ที่อยู่ : 231 ซอยท่าข้าม 8 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

E-mail  : marketing@hhkint.com

หมายเลขโทรศัพท์ : +662 8957200